Nägemispuudega inimeste tugisüsteemi arendamine ja sotsiaalkeskuse teenuse käivitamine Põhja-Eesti Pimedate Ühingus (II voor)

Projekt: Nägemispuudega inimeste tugisüsteemi arendamine ja sotsiaalkeskuse teenuse käivitamine Põhja-Eesti Pimedate Ühingus
Projekti periood: 1.12.2013...28.02.2015
Rahastaja: projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Projekti lühikirjeldus: projekti Nägemispuudega inimeste tugisüsteemi arendamine ja sotsiaalkeskuse teenuse käivitamine Põhja-Eesti Pimedate Ühingus eesmärgiks on käivitada Põhja-Eesti pimedaid ja vaegnägijaid koondav ja ühiskonda lõimiv sotsiaalkeskuse teenus, mis hõlmab nii uusi kui ka seni projektipõhiselt osutatud teenuseid. Sellega luuakse Eesti esimene spetsiaalselt nägemispuudega inimestele kohandatud sotsiaalkeskus, mille tegevused on suunatud nii hiljuti nägemise kaotanuile kui ka pikema staažiga nägemispuudega inimestele.
Projektiga keskendutakse kahele peamisele eesmärgile: käivitatava sotsiaalkeskuse teenuse kvaliteedi, järjepidevuse ja kättesaadavuse tagamine ning reaalsete investeerimiskokkulepete sõlmimine, mis võimaldavad tulevikus sotsiaalse ettevõtluse ärimudeli rakendamist, sotsiaalkeskuse ruumide kohandamist pimedate ja vaegnägijate vajadustele ning ruumide vastavust kehtivatele ehitamist reguleerivatele nõuetele.
Keskuse loomise kaudu muutuvad ulatuslikumale sihtgrupile senisest kättesaadavamaks erinevad rehabilitatsiooniteenused, tööalane nõustamine ja ümberõpe, vaba aja veetmise võimalused, informatsioon ja kogemusnõustamine. PPÜ kujuneb oluliseks kompetentsikeskuseks nii nägemispuudega inimestele kui ka riigi ja KOV tasandi spetsialistidele, kellele jagatakse informatsiooni nägemispuude spetsiifikast.
Eesmärgid:
Üldeesmärk (pikemas perspektiivis):

sotsiaalse ettevõttena toimiv pimedate ja vaegnägijate puude spetsiifikat ning teiste puudeliikide ja vähekindlustatud elanikkonna gruppide vajadusi arvestav sotsiaalkeskuse teenus Põhja-Eesti Pimedate Ühingu ruumides aadressil Tondi 8a Tallinn
Alaeesmärgid (projekti perioodil):
projekti perioodil keskendutakse kahele peamisele eesmärgile ülalnimetatud üldeesmärgi saavutamiseks:
1. tagada pimedatele ja vaegnägijatele puude spetsiifikat arvestav kvaliteetne, järjepidev ja kättesaadav sotsiaalkeskuse teenus Tondi 8a hoones ühendades sotsiaalkeskuse alla seni projektipõhiselt pakutud teenused ja lisades uued.
Lähtuvalt koostatud finantsanalüüsist, on hoone rekonstrueerimisprojekti realiseerimiseni sotsiaalkeskuse teenuse osutamine PPÜ ruumides võimalik ainult välise toetuse abil;
2. sõlmida reaalsed rahalised kokkulepped, mis võimaldavad:
2.1. sotsiaalse ettevõtluse ärimudeli rakendamist;
Sotsiaalse ettevõtluse ärimudeli rakendamine on võimalik alles pärast hoonesse kavandatud rendipindade rekonstrueerimist, sest saadava rendituluga on võimalik siis toetada sotsiaalkeskuse tööd. Nimetatud ärimudeli rakendamine on oluline, et tagada pakutava teenuse sõltumatus sotsiaalsfääri rahastamise ebastabiilsusest. Rekonstrueerimise rahastajate leidmiseks ning rahastuskokkulepete sõlmimiseks on vajalik täiendav tööjõud ning toetus.
2.2. sotsiaalkeskuse ruumide kohandamist pimedate ja vaegnägijate vajadustele;
Nägemispuudega inimesed vajavad oma puude spetsiifikast tulenevalt tegevusteks erivajadustele kohandatud keskkonda
2.3. vastavust kehtivatele ehitust reguleerivatele nõuetele.

Projekti eelarve: 32 325,50 EUR, sh KÜSKi toetus 28 885,50 EUR

____________________________
Projekt on lõppenud.

Projekti käigus:
• teostati sanitaarremont PPÜ saalitagustes ruumides;
• käivitati uued teenused;
• tihendati koostööd erinevate ametkondadega (Töötukassa, Sotsiaalministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Eesti Pimedate Liit);
• arendati edasi sotsiaalse ettevõtluse ärimudelit PPÜ-s ning täiendati töökeskuse käivitamise kava;
• juhiti avalikkuse tähelepanu nägemispuudega inimeste võimetele ja vajadustele;
• otsiti sponsoreid ja koostati edasine sponsorite otsimise kava.